Menu

huisregels-betalingsvoorwaarden-privacyverklaring-klachtenregeling

Posted by on 17/06/2021 in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor huisregels-betalingsvoorwaarden-privacyverklaring-klachtenregeling

huisregels-betalingsvoorwaarden-privacyverklaring-klachtenregeling

Geplaatst door op 17/06/2021 in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor huisregels-betalingsvoorwaarden-privacyverklaring-klachtenregeling

Huisregels

Podotherapie Praktijk Boot de Vocht 

 • Cliënten dienen zich volgens de algemene normen en waarden te gedragen.
 • Patiënten worden geacht zijn/haar persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • Verbaal of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.
 • Wanneer u uw jas of eigendommen in de wachtruimte of aan de kapstok achterlaat denkt u dan om uw waardevolle spullen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 • Bij gebrek aan zitruimte is het vanzelfsprekend dat minder valide personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Als u tijdens het wachten gebruik maakt van het leesmateriaal, dient u dit na gebruik terug te leggen.
 • Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. Wij vragen echter uw begrip als u onverhoopt toch even moet wachten.
 • In de hele praktijk is een rookverbod van toepassing.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Patiënten worden geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden die zijn/haar zorgverzekering stelt.
 • Patiënten dragen zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Eventuele vragen over polisvoorwaarden kunnen gesteld worden aan de podotherapeut.
 • In geval patiënt verhinderd is voor zijn/haar afspraak, kan de afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet. Verzuimde afspraken worden in rekening gebracht.
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de podotherapeut wordt de behandeling in overleg met patiënt verplaatst of overgenomen door een vervangend podotherapeut.

 

Betalingsvoorwaarden
Podotherapie Praktijk Boot de Vocht 

Behandelovereenkomst

Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten, ontstaat er een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podotherapie Prakrijk Boot de Vocht te vergoeden voor haar geleverde diensten.
Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

 • Facturering gebeurt door Podotherapie Praktijk Boot de Vocht (indien mogelijk) rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar het verschuldigde bedrag niet geheel vergoedt, wordt het resterende bedrag aan u gefactureerd.
 • In geval dat wij niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, factureren wij aan u. Indien van toepassing, kunt u daarna zelf de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Bij facturering op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 20 dagen na dagtekening nota, tenzij anders overeengekomen
 • Aan door ons verstrekte informatie omtrent vergoeding door zorgverzekeraars, kunnen -ondanks onze zorgvuldigheid-  geen rechten worden ontleend. U blijft als patiënt zelf verantwoordelijk voor correcte informatie van uw zorgverzekeraar. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar en vraag naar / kijk bij de onderwerpen podotherapie, voetzorg en/of steunzolen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor onterechte afwijzingen van declaraties door zorgverzekeraars. Bij onterechte afwijzing van declaraties, dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar
 • Voor tweede en volgende betaalherinneringen binnen een voortschrijdend jaar, brengen wij administratiekosten in rekening.
 • Wanneer u ook na betaalherinneringen in gebreke van betaling blijft, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn volledig voor rekening van de patiënt.
 • De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Met een mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek, gaat u akkoord met vervolgonderzoek, het vervaardigen van podotherapeutische zolen, orthesen of nagelbeugels. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering worden alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 van te voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, bij u in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. Een “no show” factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben een inspanningsverplichting, maar kunnen geen resultaatverplichting geven. Er kan geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van een therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Zolen, orthesen en nagelbeugels zijn therapeutische voorzieningen en geen consumentengoederen. Met deze therapeutische voorzieningen wordt beoogd klachten te verminderen of weg te nemen. Ten aanzien van een therapeutische voorziening is een inspanningsverplichting van de zijde van de podotherapeut van toepassing.
 • Aanpassingen van zolen of orthesen binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Privicayverklaring
Podotherapie Praktijk Boot de Vocht 

Met deze privacyverklaring informeren wij u als patiënt over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt  nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

 

 • Welke gegevens verwerken wij?
  In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) daarin op, voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.’
 • Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming
  mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze Podotherapie Praktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 • Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
  Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.
 • Overige Privacy rechten
 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegeven uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
 • Podotherapie Praktijk Boot de Vocht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via mailadres info@podovenray.nl
  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  –   Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  –   TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Klachtenregeling
Podotherapie Praktijk Boot de Vocht 

Bent u niet tevreden over uw podotherapeut?

Uw podotherapeut doet er alles aan om uw gezondheidsklacht zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht hebt over de behandeling zelf of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat. Als u niet tevreden bent dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie. Wat kunt u doen?

Klacht melden

Het is goed om de klacht te bespreken met uw eigen podotherapeut. Dit kunt u zelf doen of samen met iemand uit uw omgeving als u dat prettiger vindt. Schroom niet om uw podotherapeut te bellen en een nieuwe afspraak te maken. Het kan zijn dat uw podotherapeut niet weet dat u ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. Een gesprek met de podotherapeut kan soms al leiden tot een oplossing! Vraag desnoods om een afspraak bij een andere behandelaar / podotherapeut binnen Podotherapie Praktijk Boot de Vocht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de  klacht het beste per brief melden. In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een mogelijke oplossing kan zijn.

Klacht indienen

Bij de klachtenfunctionaris:
Niet alle praktijken hebben een eigen klachtenfunctionaris. Als dat bij de praktijk waar u komt wel zo is, dan dient u de klacht schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris van de betreffende praktijk. U kunt ervan uitgaan dat de klachtenfunctionaris onafhankelijk en onpartijdig zijn functie kan uitoefenen en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.
Bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten:
Ook kunt u de klacht indienen bij de overkoepelende vereniging van Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Zij waken onder meer over de zorgkwaliteit van de bij hen aangesloten podotherapeuten, waaronder Podotherapie Praktijk Boot de Vocht. In overleg met u kunnen zij bijvoorbeeld bemiddelen tussen u en uw podotherapeut en eventueel een andere podotherapeut aandragen voor een second opinion.
Bij Klachtenloket Paramedici:
Het kan zijn dat de podotherapiepraktijk geen eigen klachtenfunctionaris heeft, maar is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Als dat zo is dan dient u de klacht daar in. Gebruik hiervoor bij voorkeur het online klachtenformulier op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp. Indien u het formulier toch wenst te printen en invullen dan kunt u het sturen naar: Kwaliteitsregister Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht.

Procedure

Nadat u een klacht heeft ingediend krijgt u allereerst een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure. De klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op om de klacht, procedure en termijn te bespreken. Als u hiervoor toestemming geeft dan legt de klachtenfunctionaris de klacht voor aan de podotherapeut. De podotherapeut heeft 2 weken de tijd om schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert tot een oplossing te komen met u en de podotherapeut. Uiterlijk 6 weken na registratie van de klacht moet duidelijk zijn welke maatregelen de podotherapeut/podotherapiepraktijk neemt. De klachtenfunctionaris bespreekt de voorgestelde oplossing met u. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en kan indien nodig worden verlengd met 4 weken. Als u het ermee eens bent dan is de klacht opgelost.